วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

28/04/2557 การเตรียมงานประชุมระบบสุขภาพอำเภอ

วันนี้เตรียมประสานงาน เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ DHS
ซึ่งจะจัดการประชุมวันที่ 30 เมษายน 2557  เวลา  09.00 น.  เชิญท่านนายอำเภอปลาปาก
นายศิริชัย  ไตรสารศรี  เป็นประธาน  นอกจากนั้นก็มี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ  นายกเทศมนตรีเทศบาลปลาปาก ตัวแทน อสม.
ตัวแทนผู้ให้บริการ คือ  ผอ.รพ.สต. และ ผู้รับผิดชอบงาน
แนวทางที่วางแผนกันไว้ คือ
เริ่มจาก  ท่านสาธารณสุขอำเภอปลาปาก นายไพโรจน์ คำหาญ หรือ ผอ.รพ.ปลาปาก กล่าวรายงาน และเปิดประชุมโดยนายอำเภอ  หลังจากนั้น  วิทยากร ก็จะชี้แจงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับ
 • นโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ  
 • บรรยายสถานการณ์ของโรคไม่ติดต่อของอำเภอปลาปาก  
 • ระดมสมอง วิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  
 • ให้ที่ประชุมเสนอแนะ คณะกรรมการสังเคราะห์ให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ ในระดับอำเภอ และ 
 • จัดทำข้อตกลง เพื่อทำ MOU กันระหว่างท้องถิ่น  กับ อำเภอปลาปาก 
สิ่งที่ดำเนินการไปแล้ว คือ
 1. นันทา ยืมเงิน  จาก รพ.ปลาปาก ได้แล้ว
 2. จัดทำป้ายอบรม ประสานกับร้านและนัดรับป้ายวันที่ 29 เมษายน 57 
 3. ทำหนังสือ แจ้ง ผอ.รพ.สต. / และ อสม.
 4. หนังสือจาก อำเภอปลาปาก โดยท่านนายอำเภอ สแกน ขึ้น FB ให้ รพ.สต. ทุกแห่งประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง  
สิ่งที่ต้องทำต่อไป คือ 
 1. หลักสูตร  Powerpoint ทำความเข้าใจในการดำเนินงาน
 2. เอกสารการประชุม 
 3. แบบประเมิน ก่อน หลัง การประชุม
ตอนเที่ยงไปทานข้าวที่นาลุงบรรณ +  ครูแหล่


วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

07052556(2) พักผ่อน

นอนหลับสบายเชียว 
เจ้าตัวเล็ก

07052556 หนังสือราชการวันนี้

1. การพิจารณาพยาบาลดีเด่น ปี 2556  เป็นประกาศของสภาการพยาบาลเกี่ยวกับการคัดเลือกพยาบาลดีเด่นซึ่งจะคัดเลือกจาก 5 สาขา  12  รางวัล พิจารณาจากผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลผดุงครรภ์  เสนอชื่อโดยส่งเอกสารประวัติ จำนวน  8  ชุด  ภายใน 31 กรกฏาคม  2556

2.ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล ในวันที่ 14-15 มิย. 56  ณ  โรงแรมทวินทาวเวอร์  สมัครก่อนวันที่ 31 พค 56

3. ประชาสัมพันะ์โครงการฝึกอบรม   โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรม 4 หลักสูตร  1  พัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 2. ระบบบัญชี e-LAAS 3. เทคนิคการจดบันทึกจัดทำรายงานการประชุม 4. การบริหารงานสารบรรณ ด้้านการจัดเก็บทำลายเอกสาร    สนใจติดต่อ yada-loso@hotmail.com

4.

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

28-2-56 ประชุม ผอ.รพ.สต.

         วันนี้ มีการประชุม ผอ.รพ.สต. ประจำสัปดาห์ ซึ่งมีรายละเอียดการประชุม คือ พิจารณางบประมาณที่ แต่ละ รพ.สต. ได้จัดทำแผนการใช้จ่าย ขึ้นมา
ผู้ที่เข้าประชุม มีติดราชการไปอบรมที่อุดร คือ ผอ.ทวี ดีละ ได้มอบให้คุณภัสรา มาประชุมแทน  และ ประชุมแพทย์แผนไทย คือ ผอ. สุทธิพร สุพล  ได้มอบให้คุณเทพพิทักษ์มาประชุมแทน  ส่วนอื่นๆ อีก 7 แห่ง ก็ครบ 
สรุปประเด็นการประชุมในวันนี้
1. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการอบรม PCA อบรมผู้สั่งการแพทย์แผนไทย  อบรมการให้รหัสการรักษา หัตถการ ในหน่วยปฐมภูมิ
2. พิจารณางบประมาณในแต่ละ รพ.สต.  โดยในการจัดทำแผนงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณลงในประเด็นที่จำเป็น สำคัญ เพื่อลดรายจ่ายจากเงินบำรุง ดังนี้
-  ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าวัสดุ
-  ค่าใช้สอย
- ค่าการสื่อสาร
ไม่สนับสนุนในการจัดทำโครงการ
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ต่อไปถ้าเงินเกิน 5000  บาท  จะเข้าสู่ระบบ EGP ทั้งหมด  โดยแต่ละ รพ.สต. ต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ การลงทะเบียนบุคลากร สมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยรวบรวมเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมรับรองสำเนา ส่ง สสอ.  ภายในวันที่ 5 มีค เพื่อรวบรวมให้ รพ.ปลาปาก สมัคร ต่อไป
4.  การประชุมประจำเดือน กำหนดการประชุมในวันที่ 5 มีนาคม 2556  เวลา  09.00  น.  และ  ประชุม CUP BOARD  เวลา  13.00  น. 


วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

10/10/2555 งานวันนนี้

งานวันนี้
งานที่เสนอ สสอ.

 1. รพ.สต.โคกสว่าง ส่งอนุมัติจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 2. รพ.สต.โคกสว่าง เบิกจ่ายเงิน 1800
 3. หนังสือสรุปค่ากลางของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ งานสุขภาพภาคประชาชน ให้สำเนาแจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง
 4. นโยบายป้องกันบรรเทาผลกระทบด้านสุขภาพอันเนื่องจากอุทกภัย
 5. ปรับปรุงรายงานอุทกภัย
 6. สำเนาหนังสือราชการ
  1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านพัสดุ ที่เซ็นทาร่า ขอนแก่น วันที่ 26-27 พย 
  2. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอเิลคโทรนิค
  3. การลงทะเบียน EGP
  4.  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายประกวดราคา
 7. ประชุมวิชาการสุขภาพประชาชนอาเซียน สถาบันสุขภาพอาเซียน 
 8. ยกเลิกระเบียนหลักสูตรแกนกลาง
 9. ขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลา รพ.สต.กุตาไก้
 10. รักษาความปลอดภัยสถานบริการ
 11. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 12. จ้างเหมาทำความสะอาด รพ.สต.นามะเขือ
 13. จ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานใน รพ.สต  หนองเทาใหญ่
 14. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หนองฮี
 15. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นามะเขือ
 16. ใช้บุคคลประกันตน สุรีย์มาส 
 17. ประชุมวิชาการภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง รร.เวียงอินทร์เชียงราย 24-26 มกราคม 56
 18. ประชุมวิชาการภาวะเจ็บป่วยวิกฤติและภัยพิบัติ รร.เวียงอินทร์เชียงราย 26-28 ธันวาคม 55
 19. บริจาคทรัพย์ถวายผ้าพระกฐิน กสธ ส่ง 20 ตุลาคม ทอดวัดพุทธิปัญญา 23 พย. 55
 20. อบรมวิชาการ ม.มหาสารคาม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล  1 พย. 55 ลงทะเบียน 400  บาท
 21. จัดสรรเงิน OP/PP  ปี 2555 
 22. สำเนาหนังสือกฐินพระราชทานมหิดล
 23. เดินทางไปราชการประชุมวิชาการ สุราษฎร์ธานี  มหาชัย 15012 บาท
 24. แผนงานโครงการ กองทุนสุขภาพ โคกสว่าง
 25. เชิญร่วมทำบุญตักบาตรงานวันตำรวจ 13 ตค
 26. หนังสือแจ้งจัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย เป็นระดับกอง
 27. ส่งโครงการเพื่ออนุมัติ โครงการศึกษาดูงาน 
 28. ใบรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ โคกสว่าง ทุกคน
----------------------------------------------------------------------------------------------------

รพ.สต.มหาชัย ทำความสะอาด 4500วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อมูล ผู้ใหญ่บ้าน เขต รพ.สต. นาดอกไม้

ข้อมูล ผู้ใหญ่บ้าน  เขต รพ.สต. นาดอกไม้ ไว้เป็นฐานข้อมูล
1. นส.ผริตา ปัญญาชัย  ม.  3  บ้านโพนทัน

2. นายสมาน พรมแก้ว ม. 4  บ้านจรุกเตย
3. นายบัวบาน พุทธสาวงค์  ม. 7 หนองกกคูณ
4. นายอดิศักดิ์ สิมลี  ม. 6 วังโพธิ์
5. นายจะเด็ด มาบาศรี  ม.  8  นาดอกไม้
6. นายโจมมา  แก้วเขื่อง  ม. 11  นาดอกไม้

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

15-3-2555 ป่วย

ช่วงนี้ทำงานหนักจนรู้สึกว่าตัวเองป่วย เริ่มด้วยอาการไข้หวัด ไอ มีเสมหะ ปวดตามเนื้อตัว เป็นมา 2 วันแล้ว ก็ไม่รู้ว่าอาการจะหนักมากขึ้นหรือเปล่า หลังจากงานนี้ก็คงหาเวลา ลาพักร้อนไปเที่ยวซัก 3-4 วัน ไม่งั้นไม่ไหว

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

ยายอ็อดเสียชีวิตวันที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 5 ทุ่ม ที่บ้าน

อนิจจาวัตตสังขารา อุปาทวะยะธรรมิโน อุปัชชิตวา นิรุชชันติ เตสังวุปสโมสุข สัพเพสัตตา มรันตีจะ มะริงสุจะ มริสสะเร ตะเถวากัง มริสสามิ นัตถิเมเอถะสังสะโย

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

สรุปผลการประชุมยาเสพติดวันที่ 7 กย 54 ที่ สสจ นครพนม

ประชุมเวลา 9.00 น สรุปได้ดังนี้
๑ ใช้ระบบของสมาร์ทการ์ดในการเข้าคีย์ข้อมูล
๒ ติดตั้งโปรแกรม
๓ คุ้มประพฤติจะจ่ายเงินค่าบำบัดให้แก่ผู้ที่ถูกส่งไปจากคุมประพฤติเพื่อรักษาขอให้ส่ง บสต.๓ ให้แก่ คุมประพฤติเพื่อเป็นฐานข้อมูล
๔ ส่วนระบบสมัครใจให้เบิกจากเงินบำรุง
๕ การเยี่ยมผู้เสพยาเสพติด 2 สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน  4 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
๖ การปรับปรุงระบบของปี ๒๕๕๔
   ยกเลิกการยืนยันข้อมูล
   ใช้ระบบสมาร์ทการ์ด มีระบบปิด
    จังหวัดจะออกติดตามเยี่ยม สสอ  รพ. ปลาปาก ในวันที่ 21 กันยายน 2554 ในภาคบ่าย จะมาดุเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตังกรรมการระดับอำเภอ ติดตามสถานที่ราชการปลอดแอลกอฮอล์  ระบบฐานข้อมูล ร้านจำหน่ายบุหรี่ สุรา  สถานที่สาธารณะ สถานีบริการเชื้อเพลิง
เครือข่ายรณรงค์งดเหล้าตลอดชีวิต งานบุญปลอดเหล้าสนับสนุน 5000 บาท เรื่องหอพักนักศึกษาปลอดเหล้า